skip to Main Content
เริ่มทำการตลาดออนไลน์กับเราตอนนี้เลยติดต่อผ่านไลน์ได้ที่ @unicronet

เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ unicronet.com ที่มีการกล่าวถึงบุคคลที่หนึ่ง เช่น “ผม” “เรา” “เว็บไซต์นี้” หรืออื่นๆที่มีเจตนาเดียวกัน คำพูดเหล่านี้หมายถึงตัวเว็บไซต์ www.unicronet.com ทั้งหมด สำหรับคำว่า “ท่าน, คุณ, ผู้อ่าน, คุณผู้อ่าน” หมายถึงบุคคลทั่วไป หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เข้ามายังเว็บไซต์แห่งนี้เพื่ออ่านข้อมูล หรือเพื่อค้นคว้าข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้ได้
 • เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับนี้) ถือเป็นข้อบังคับ ข้อตกลงร่วมกันในการเข้าใช้บริการ อ่าน และมีส่วนร่วมภายในเว็บไซต์ unicronet.com และเมื่อท่านได้ใช้บริการ อ่าน หรือมีส่วนร่วมภายในเว็บไซต์นี้แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อห้ามปฎิบัติสำหรับการใช้บริการเว็บไซต์

 • การกระทำอันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากการยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นตามกฏหมาย รวมไปถึงการละเมิดต่อเว็บไซต์แห่งนี้ และบุคคลที่สาม
 • การใช้เว็บไซต์แห่งนี้เพื่อทำลายชื่อเสียง หรือการหมิ่นประมาทต่อผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และต่อเว็บไซต์แห่งนี้
 • อัพโหลดไฟล์ หรือทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นไวรัส หรือเป็นอันตราย หรือหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และบุคคลที่สามภายในเว็บไซต์
 • โพสข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตมายังเว็บไซต์แห่งนี้ รวมไปถึงข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความรำคาญ การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การแบ่งแยก การคุกคาม ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฏหมายอื่นๆ ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าถึงหรือการโพสต์ข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย (Limitation of Liability)

 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์ unicronet.com ตกลงว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยเฉพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ unicronet.com หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

 • ข่าว ข้อมูลต่างๆ รูปภาพ เนื้อหามัลติมีเดีย และอื่นๆที่ใช้ประกอบการทำเว็บไซต์นี้ อาจไม่ถูกต้อง หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดให้แก่ผู้สนใจ และทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ใดๆ ทั้งสิ้น ท่านควรรับทราบว่าท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อความในบทความต่างๆ ก็ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง
 • การใช้หรือการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวภายในเว็บไซต์ หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแก่บุคคลที่สาม จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่างทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บทความต่างๆที่ปรากฎในเว็บไซต์ อาจไม่สามารถใช้อ้างอิง หรือประกอบงานวิจัยทางวิชาการได้ เนื่องจากอาจเป็นข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ดังนั้นท่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

 • ข้อความ บทความ หรือส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ unicronet.com เกิดจากการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน ห้ามนำไปคัดลอก ใช้ซ้ำ ดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต มิเช่นนั้นอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์
 • ภาพประกอบบทความบางส่วน ผู้เขียนซื้อภาพแบบถูกลิขสิทธิ์ ไม่สามารถนำภาพไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือกรอกข้อมูลผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ unicronet.com นั้น หมายความว่าท่านได้ยอมรับและได้ตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและ กรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ unicronet.com ซึ่งทางเว็บไซต์จะเก็บรักษาข้อมูลและความลับดังกล่าวของท่านอย่างสุดความสามารถ อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกจารกรรมด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Hacking) และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางเว็บไซต์ หรือเกิดสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ทางเว็บไซต์ unicronet.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 • ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่อนุญาตหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของท่านได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลในการติดต่อของท่านต่อสาธารณะและบุคคลที่สามในทุกๆ กรณี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในเงื่อนไขการให้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทาง เว็บไซต์ทราบว่าท่านคือใคร อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของท่าน
 • ทางเว็บไซต์อาจแบ่งปันข้อมูลรวมทางประชากรศาสตร์หรือจากผลสำรวจซึ่งได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ unicronet.com ให้แก่บุคคลที่สามได้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่เปิดเผยรายชื่อและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของท่านอยู่

หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม หรือข้อร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าวข้างต้นนี้ ท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ ติดต่อเราทางเว็บไซต์ยินดีที่จะรับฟังและนำความคิดเห็นของท่านไปพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

Back To Top