skip to Main Content

รู้จักการตลาด 18+ ที่คุณต้องร้องซี๊ด !

จะว่าไปแล้วเซ็กซ์ กับการตลาดนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร เพราะใช้กันตั้งแต่ปี  1871  ซึ่งช่วงแรกสินค้ายาสูบและบุหรี่เริ่มใช้เซ็กซ์กระตุ้นลูกค้า อย่างเช่น…

Read More
Back To Top